CÁCH DÙNG LOOK AFTER, TAKE CARE OF, CARE FOR VÀ BRING UP

1. Look after = take care of or be in charge of somebody/something (chăm sóc hoặc chịu trách nhiệm về ai/cái gì)
    E.g: Who’s going to look after the children while you’re away?
            I am looking after his affairs while he’s in hospital
2. Take care of …= Look after someone/something (chăm sóc ai/cái gì – nhưng có trách nhiệm)
    E.g: I take care of my children’s health
3. Care for …= Look after someone/something, especially someone who is young, old or ill (Chăm sóc ai/cái gì, đặc biệt ai đó còn nhỏ, già hoặc bệnh tật)
    E.g: She can’t go out to work because she has to stay at home to care for her elderly mother.
4. Bring up…= Care for a child until he/she is an adult, teaching him or her how to behave, ….(Chăm sóc một đứa nhỏ cho đến khi nó trưởng thành, dạy nó làm thế nào để ứng xử, …)
    E.g: Her grandmother brought her up (= She was brought up by her grandmother)

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0258. 3524207
                  0258. 3833207

Tin nhanh

Kết nối

Kết nối với tôi:

Thống kê

Trang web hiện có:
66 guests & 0 thành viên trực tuyến