LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH

Lý thuyết là khi bạn biết mọi thứ nhưng không điều gì hoạt động

Thực hành là khi mọi thứ hoạt động nhưng không ai biết tại sao

Trong phòng thí nghiệm, lý thuyết và thực hành được phối hợp với nhau nhưng không điều gì hoạt động và không ai biết tại sao.

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến