Nghe Để Nhận Ra Tên, Số Điện Thoại Và Thông Tin Khác

Cindy không có mặt ở nhà. Bố cô ấy trả lời điện thoại. Hãy hoàn thành các thông tin sau.
(Các bạn nên Nghe và đoán xem mình hiểu được bao nhiêu phần trăm trước khi xem đáp án)
 
 
1. Name: …………………………….                2. Name: ………………………….
   Telephone: ………………………..                 Telephone: …………………….
    Here’s the message:                               Here’s the message:
    ______ please call.                                  _______ please call.
    ______ He/she will call you                     _______ He/she will call you

3. Name: …………………………….                 4. Name: ………………………….
     Telephone: ………………………..               Telephone: …………………….
     Here’s the message:                              Here’s the message:
     ______ please call.                                 _______ please call.
     ______ He/she will call you                    _______ He/she will call you

 Conversation 1:
A: Hello!
B: Hello! Can I speak to Cindy, please?
A: Sorry. She’s not in. Can I take a message?
B: Yes, this is Bob from school. Bob Jackson.
A: Can you spell your last name?
B: JACKSON
A: OK. And what’s your telephone number, Bob?
B: 691-3839
A: OK. Do you want Cindy to call you?
B: Yes, please.
A: Fine. I’ll give her the message.
Answer:
1. Name: Bob Jackson               
    Telephone: 691-3839               
    Here’s the message:                                            
    ___x___ please call.                                             
    ______ He/she will call you                              

Conversation 2:
A: Hello! Tom Waite speaking
B: Hello. Can I speak to Cindy, please?
A: Sorry. She’s not here.
B: Can I leave a message?
A: Yes, of course.
B: Thanks. This is Nancy. My number is 391-8246. Please ask Cindy to call me!
A: OK. I’ll ask her to call you as soon as she gets back.
B: Thank you.
Answer:
2. Name: Nancy               
    Telephone: 391-8246               
    Here’s the message:                                            
    ___x___ please call.                                             
    ______ He/she will call you                              
 
Conversation 3:
A: Hello! This is Cindy’s house. But Cindy’s not home.
B: Oh, I see. Can I leave a message, please?
A: Yes, I’m ready.
B: Thanks. This is Brian calling. Brian Kennedy.
A: Is that BRIAN KENNEDY?
B: Yes, and my number is 271-8914
A: 271-8914. OK. And will you call again later?
B: Yes, I will.
Answer:
3. Name: Brian Kennedy               
    Telephone: 271-8914              
    Here’s the message:                                            
    ______ please call.                                             
    ___x___ He/she will call you                              
 
Conversation 4:
A: Oh no, not another one. Hello!
B: Hello. Is Cindy there?
A: She’s not here. Who’s this?
B: Uhm. This is her teacher., Miss Wilson.
A: Oh, Miss Wilson. Yes, of course. Do you want to leave your number?
B: It’s OK. I’ll call back.
Answer:
4. Name: Miss Wilson.               
    Telephone:               
    Here’s the message:                                            
    ______ please call.                                             
    ___x___ He/she will call you                            

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến