Cách Sử Dụng In The End Và At The End

In the end (Cuối cùng)
In the end hầu như được dùng để diễn đạt “cuối cùng”, “sau một thời gian dài” hoặc “khi mọi thứ được xem xét”. Nó thường được theo sau bởi một dấu phẩy. Dưới đây là vài câu với cách diễn đạt này: (In the end is used mostly as an idiom that means "finally," "after a long time," or, "when everything is considered." It is often followed by a comma. Here are some sentences with this idiom:)
   1. We worked hard, and in the end, we achieved our goal.
       (Chúng tôi đã làm việc cực nhọc, và cuối cùng, chúng tôi đã đạt được mục đích)
   2. In the end, what really matters in a friendship is trust.
       (Cuối cùng, những vấn đề thực sự trong tình bạn chính là sự tin tưởng)
   3. We all wanted to go to different places, in the end, we agreed to go to the beach.
       (Tất cả chúng tôi đã muốn đi đến những nơi khác, cuối cùng, chúng tôi đã đồng ý đi biển)
   4. We waited for the bus for 2 hours, in the end, we caught a taxi.
       (Chúng tôi đã đợi xe buýt 02 tiếng, cuối cùng, chúng tôi đã bắt taxi).
   5. I complained about the pizza so, in the end, I didn’t have to pay for it.
       (Tôi đã phàn nàn về bánh pizza như vậy, cuối cùng, tôi đã không phải trả tiền)
   6. We waited for an hour and, in the end, we went without her.
       (Chúng tôi đã đợi một tiếng đồng hồ, cuối cùng, chúng tôi đã đi mà không có cô ấy)
 
At the end (Cuối cùng)
At the end được dùng để diễn đạt “cuối ngày” điều mà có nghĩa một cái gì đó tương tự như in the end (= khi mọi thứ được xem xét). Tuy nhiên, at the end được dùng chung chung nhất với nghĩa đen hơn, khi một cụm giới từ theo sau bởi of để ám chỉ đến cuối của một danh từ riêng biệt. Danh từ này có thể là một đối tượng vật lý, một mốc thời gian, một sự kiện, một nơi chốn hoặc một điều gì đó trừu tượng hơn như sự kiên nhẫn của một ai đó chẳng hạn. Dưới đây là vài câu với at the end + of (At the end is used in the idiom "at the end of the day" which means something similar to in the end (= when everything is considered). However, at the end is most commonly used more literally, as a prepositional phrase followed by of, to refer to the end of a specific noun. This noun can be a physical object, a period of time, an event, a place, or something more abstract, such as one's patience. Here are some sentences with at the end + of:
   1. At the end of his life, he had no regrets. (Cuối đời, ông ấy đã không hối tiếc gì cả)
   2. Put a period at the end of every sentence. (Hãy đặt một dấu chấm cuối mỗi câu)
   3. I pay the phone bill at the end of each month. (Tôi trả hóa đơn điện thoại cuối tháng)
   4. There is a brick building at the end of the driveway.
       (Có một tòa nhà bằng gạch ở cuối đường lái xe vào nhà)
   5. The teacher set some homework at the end of the lesson.
       (Giáo viên đã ra một ít bài tập về nhà cuối bài học)
   6. I’m going on holiday at the end of the week. (Tôi sẽ đi nghỉ vào cuối tuần)
Trung tâm Ngoại Ngữ Trí Tuệ - BIET
Đc: 50 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang
Đt: 0258 3833 207   Hotline: 0913607081   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến