NGHE VÀ ĐOÁN ĐÚNG HỌ TÊN NGƯỜI

Các bạn nên Nghe và đoán xem mình hiểu được bao nhiêu phần trăm trước khi xem đáp án
Nghe và chọn câu trả lời đúng


Click to download in MP3 format (3.91MB)

1a. Mary Carter
  b. Maria Carter 

2a. Suzanna Smith
  b. Susan Smith
3a. Harry Wilson
  b. Harvey Wilson
4a. Joseph Abrams
  b. Joseph Abramson
5a. Louis Jackson
  b. Louise Jackson
6a. Marlene Cruise
  b. Marley Cruise
 

Lời thoại và đáp án:
1. A: My name is Maria Carter and I have a reservation
    B: Is that MARY CATER?
    A: No, Maria. MARIA
    B: Oh, right. Here it is. Two nights, right?
    A: That’s right
Trả lời: B
2. A: Can I have your name, please?
    B: Smith. Susanna Smith.
    A: Is that SUSAN?
    B: No, SUSANNA
    A: Sorry, Ms Smith. I don’t see anything here. And the hotel is full tonight.
    B: What!
Trả lời: A
3. A: Mr. Wilson?
    B: That’s right. Harry Wilson.
    A: Is that HARVEY?
    B: No, HARRY. They call me Dirty Harry!
Trả lời: A
4. A: My name’s Abramson. ABRAMSON. Do you have a reservation for me?
    B: Hmm….. just a minute. First name Joseph?
    A: That’s right. Joseph.
    B: Ah, yes. Here it is.
Trả lời: B
5. A: My name’s Louis Jackson.
    B: Is that LOUISE?
    A: No, that’s a girl’s name.
    B: Oh, sorry.
    A: It’s LOUIS.
    B: Of course.
Trả lời: A
6. A: Can I have your name, please?
    B: Cruise. CRUISE ….
    A: And your first name?
    B: Marley. That’s MARLEY.
    A: That’s an unusual name.
    B: Yes, it is. I hate it!
Trả lời: B

Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến