IDIOM VỚI BETWEEN

Thông thường giới từ hoặc trạng từ between đều có nghĩa là Ở GIỮA (hai người hoặc hai vật). Nhưng thành ngữ của between hoàn toàn khác. "between a rock and a hard place" = to be in a difficult position to make a decision (đang ở trong tình huống khó quyết định/khó xử)
Ví dụ: I don't want to tell my friend that I lost his book. He'll be angry if I tell him or angry if I don't. I am between a rock and a hard place (Tôi không muốn nói cho bạn tôi biết rằng tôi đã làm mất sách của anh ấy. Nói hay không nói anh ấy đều giận. Tôi đang ở trong tình trạng khó xử)


Liên hệ nhanh

  • Hot line: 0913.607081
                  0258. 3833207

Kết nối

Kết nối với tôi:

Liên hệ trực tuyến